ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
06 มี.ค. 60 ถึง 24 มี.ค. 60 นักเรียนเรียนซ้ำ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด
10 มี.ค. 60 ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด
12 มี.ค. 60 นักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4
หอประชุม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด
13 มี.ค. 60 ถึง 17 มี.ค. 60 ม.3, ม.6 ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัว ครั้งที่1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด / ชุดนักเรียน ครูประจำวิชา
20 มี.ค. 60 ถึง 24 มี.ค. 60 ม.3, ม.6 สอบแก้ตัว ครั้งที่1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด / ชุดนักเรียน ครูประจำวิชา
25 มี.ค. 60 ถึง 31 มี.ค. 60 รับสมัครนักเรียน ม.1, ม.4 รอบ 2
ห้องวิชาการ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
27 มี.ค. 60 ถึง 28 มี.ค. 60 ส่งผลการสอบแก้ตัวนักเรียน
ครูประจำวิชา / ฝ่ายวิชาการ
30 มี.ค. 60 ประกาศผลการสอบแก้ตัวนักเรียน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด ครูประจำวิชา / ฝ่ายวิชาการ
31 มี.ค. 60 พิธีมอบใบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้น ม.3 ม.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด / ชุดพิธีการ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
08 พ.ค. 60 ครู - บุคลากร ลงเวลาปฏิบัติงาน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด
14 พ.ค. 60 ประชุมผู้ปกครองนนักเรียน ม.1-ม.6
- นักเรียนรับเงินค่าเครื่องแบบ และอุปกรณ์การเรียน
- นักเรียนชำระค่าใช้จ่าย
- นักเรียนประจำรายงานตัวเข้าหอพัก (13.00 - 16.00น.)
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด ฝ่ายบริหารงานทั่วไป / ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
15 พ.ค. 60 ปฐมนิเทศนักเรียน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด ฝ่ายบริหาร
16 พ.ค. 60 เริ่มการเรียนการสอน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด