ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางเพ็ญพิไลลักษณ์ มณีภาค
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2539-2547
ชื่อ-นามสกุล : นายชัชวาล พืชสิงห์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2547-2555
ชื่อ-นามสกุล : นายไพฑูรย์ มนตรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2556-2559
ชื่อ-นามสกุล : นายยุทธ วงษ์ปัญญา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2559-2560
ชื่อ-นามสกุล : นายสุนทร สีหานาม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2561-ปัจจุบัน