ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560

หลักฐานประกอบการรายงานตัว 

1. รูปถ่ายหน้าตรง 2 นิ้ว ไม่สวมหมวกและแว่นตาสีดำ จำนวน 2 รูป
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน จำนวน 1 ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบิดา มารดาและผู้ปกครอง อย่างละ 1 ฉบับ
4. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) และใบรับรองการศึกษา (ปพ.7) จำนวน 1 ชุด
5. ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุลของนักเรียน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง (ถ้ามี)
6. ค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนแรกเข้า


ประกาศผลสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   (แก้ไข)

ประกาศผลสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ห้องเรียน สสวท.
ประกาศผลสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ห้องเรียน Gifted Program
ประกาศผลสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ห้องเรียนปกติ

โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 2560,00:00   อ่าน 2590 ครั้ง