ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครูหอพักนักเรียนประจำหญิง)
คุณสมบัติทั่วไป 
และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 
๑.๑ มีสัญชาติไทย 
๑.๒ มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปี บริบูรณ์ 
๑.๓ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
๑.๔ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง 
๑.๕ ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคที่กำหนดไว้ในกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๒๖) 
๑.๖ ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่น ๑.๗ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม 
๑.๘ ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว 
๑.๙ ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย 
๑.๑๐ ไม่เคยเป็นผู้เคยถูกต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด หรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย ให้จำคุกเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
๑. เพศหญิง 
๒. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
๓. มีความสามารถในการดูแลนักเรียนประจำหอพักหญิง 
๔. พักอาศัยในหอพักหญิงตลอดระยะเวลาการจ้าง สถานที่ วันรับสมัคร และวันคัดเลือก 
๑. รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ ห้องธุรการ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด (นางสาวกาญจ์ฐิญาภรภ์ เหลือศิริ โทรศัพท์ ๐๘ ๓๑๔๒ ๔๖๙๕ )
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 2565,12:51   อ่าน 4210 ครั้ง