ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายบัญชา ภาระพงษ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอนงค์รักษ์ แก่นสาร
ครู คศ.3

นางภัทรา อุปัชฌาย์
ครู คศ.3

นางกฤษณา จันทสมบัติ
ครู คศ.3

นางลมุลเพชร พันทะสาร
ครู คศ.3