ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางอัมพร แก้วอำนาจ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางบัวลอง ปิกลม
ครู คศ.3

นางณัชฐาวีย์ ยันตะพันธ์
ครู คศ.3

นางพรทิพย์ เชิงสะอาด
ครู คศ.3

นางชุติกาญจน์ ศิริพงษ์
ครู คศ.3

นางจันทรัสม์ ขาวศรี
ครู คศ.2

นางสาวรัศมี เนินนิราช
ครู คศ.3

นางสาวอัญชลีรัตน์ รอดเลิศ
ครู คศ.3

นายพรรคพงศ์ โสมาเกตุ
ครู คศ.2