ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางพรทิพย์ เชิงสะอาด
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางบัวลอง ปิกลม
ครู คศ.3

นางณัชฐาวีย์ ยันตะพันธ์
ครู คศ.3

นางชุติกาญจน์ ศิริพงษ์
ครู คศ.3

นางอัมพร แก้วอำนาจ
ครู คศ.3

นางจันทรัสม์ ขาวศรี
ครู คศ.2

นางสาวพิกุล ศรีพลลา
ครู คศ.2

นางสาวรัศมี เนินนิราช
ครู คศ.3

นางสาวอัญชลีรัตน์ รอดเลิศ
ครู คศ.3

นายพรรคพงศ์ โสมาเกตุ
ครู คศ.1