ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางกฤษณา สิงห์คำ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวรุ่งนะภา แก้วไพรวัน
ครู คศ.3

นายบรรพรต แขวงภูเขียว
ครู คศ.3

นางวิไล กัลยามาตร์
ครู คศ.3

นายอมรเทพ สุ่มมาตย์
ครู คศ.2

นายนราวุธ ซื่อความซื่อ
ครู คศ.2

นางสาวรำไพ สีโสภา
ครู คศ.2

นางสาวแหวนทอง ปัจมนต์
ครู คศ.3

นางณัฐนีย์ จันทร์เดช
ครู คศ.2