ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางศิริพร โพธิกะ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางกรุณา กาญจนรัตน์
ครู คศ.3

นายสฤษดิ์ศักดิ์ ชิ้นเขมจารี
ครู คศ.3

นางสาวรัตนา เขตผดุง
ครู คศ.3

นางนวลจันทร์ เรืองศรีอรัญ