ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางพิศมัย หลวงสนาม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสมถวิล จุ่นหัวโทน
ครู คศ.3