ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางพิมพ์พรรณ บุญโพธิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางศิริธร ศรีจำนงค์
ครู คศ.3