ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางอภิญญา จันทร์ร่องคำ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางกิ่งลำดวน มุกดา
ครู คศ.3

นางศุภานัน ศิริพันธ์
ครู คศ.3

นางจณิศณัชชา แน่นอุดร
ครู คศ.3

นางสาววันเพ็ญ สังวิบุตร
ครู คศ.3

นางวันทนีย์ สุทธิสน
ครู คศ.2

นางสาวนุชาดา ผดุงกิจ